НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


Вимоги до оформлення наукових статей, наданих авторами для публікації


Редакція розглядає статті, раніше не опубліковані, і які не перебувають на розгляді в редакціях інших видань. Наукові статті повинні відповідати постанові президії Вищої атестаційної комісії України №7-05\1 від 15 січня 2003 року «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України».

Загальні вимоги до структури наукових статей:
1) вступ – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями;
2) останні дослідження та публікації, на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;
3) формулювання мети, постановка завдання; мета статті випливає з постановки загальної проблеми і огляду раніше виконаних досліджень;
4) викладення основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
5) висновки з дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Наукові статті анонімно рецензуються досвідченими фахівцями – членами редколегії журналу, його редакційної ради або залученими спеціалістами з інших країн. Рецензенти оцінюють актуальність, сучасний методичний рівень, достовірність і наукову новизну результатів статті, а також відповідність її оформлення вимогам редакції. Якщо рецензент рекомендує виправити або доопрацювати статтю, редакція надсилає автору анонімний текст рецензії для внесення в роботу відповідних змін. Датою надходження статті до журналу вважається день отримання редакцією остаточного варіанта тексту. Редакційна колегія залишає за собою право редакційної правки статті, що не спотворює її змісту. Якщо стаття перероблялась автором в процесі підготовки до публікації, датою надходження вважається день надходження остаточного тексту.

Остаточне рішення про публікацію статті та її терміни приймає редакційна колегія, про що автора інформує редакція журналу. Черговість публікації встановлюється відповідно до редакційного плану видання журналу.

Оригінали статей та рецензій зберігаються в редакції протягом 3 років.

Стаття повинна бути подана до редакції в електронній версії з підписами авторів та повинна супроводжуватися листом-заявою з підписом керівника установи.

Стаття повинна містити: код УДК; назву; прізвище, ім'я, по батькові (повністю) кожного автора із зазначенням місця роботи; контактну інформацію для публікації у вільному доступі для спілкування читачів з автором (поштова адреса, телефон, e-mail); резюме (анотацію) обсягом не більше 3000 знаків українською мовою; ключові слова.

Англійською мовою необхідно надати назву статті, резюме, ключові слова, вказати прізвище, ім'я, по батькові автора та місце його роботи.

Електронна версія статті повинна бути створена за допомогою текстового редактора Microsoft Word будь-якої версії.

Орієнтація – книжкова. Шрифт – Times New Roman. Кегель – 14 пунктів. Міжрядковий інтервал – полуторний. Розстановка переносів – переносів немає. Форматування – в параметрі «по ширині». Колір шрифту – чорний. Відступ (новий рядок) – 1,5 см. При наборі основного тексту є неприпустимим встановлення двох і більше символів «пробіл» поспіль, абзаців та інших відступів за допомогою клавіші «Табуляція», відступу (пропуск) між словом і символами «точка», «кома», «лапки», «дужка». Заголовки і підзаголовки набираються напівжирним шрифтом з вирівнюванням зліва, точка в кінці заголовка не ставиться. Іншого форматування (виділення курсивом, підкресленням) в тексті статті не допускається. Перед заголовками залишається один абзацний відступ. Нумерований і маркований списки формуються тільки автоматично. Назви схем і малюнків поміщають під ними, вирівнюють зліва.

Таблиці повинні мати назву, бути компактними, наочними, заголовки граф повинні точно відповідати їх змісту, мати посилання в тексті. Всі цифри в таблицях повинні відповідати цифрам у тексті. Таблиця повинна бути створена в текстовому редакторі Microsoft Word. Номер таблиці розміщують справа, назва таблиці поміщають над таблицею по центру без абзаців. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставляться. Після таблиці текст розміщується з одним абзацним відступом.

Абревіатури, що наводяться в статті, повинні бути розшифровані при першому згадуванні. У порядкових числівників необхідно робити нарощення – 5-а група (тут використовувати тільки арабські цифри), діабет 2-го типу, 20%-й розчин, 2-а або 3-а доба, але 2, 3, 5-а доба.

Список використаних джерел розміщується в кінці роботи на окремій сторінці. У самому тексті слід вказувати тільки номер посилання в квадратних дужках цифрами. Джерела нумеруються та організовуються в переліку посилань в алфавітному порядку.

Посилання оформлюються згідно з Vancouver style.

Якщо в публікації є DOI, то його необхідно вказати після URL.

Назви журналів необхідно зазначати скорочено. Перелік скорочень можна дізнатися за посиланням: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals

За точність бібліографії несе відповідальність автор. Список літератури обмежений 30 джерелами для оригінального дослідження і 50 – для огляду.

Зауваження:
– У текст статті можуть бути внесені редакційні виправлення або скорочення під час вичитки коректором.
– Автори статті відповідають за правильність і точність даних та фактів, які наводяться, а також за вміщення в статті даних, що не є предметом відкритої публікації.
– Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, розглядатись не будуть.
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»